2018-05-23

O spółce

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim w imieniu Gminy świadczy usługi jej mieszkańcom w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Jest młodym zakładem, który powstał w wyniku szeregu przekształceń spowodowanych przemianami ustrojowymi i wzrostem zapotrzebowania społeczeństwa na te usługi.

W dniu 1 stycznia 1983 roku został utworzony w strukturze PGKiM w Drawsku Pomorskim Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W roku utworzenia przyjął on do eksploatacji 63 różnego typu hydrofornie na terenie miasta. Drawsko Pomorskie nie posiadało w tym czasie jednego układu wodociągowego. Nie wszystkie budynki mieszkalne w mieście posiadały instalację wodociągową. W roku 1987 została uruchomiona stacja wodociągowa przy ul. Łąkowej.

W roku 1993 układ technologiczny stacji został przebudowany na dwustopniowy, a w 2004 na trzystopniowy. Stacja po kolejnej modernizacji jest w pełni zautomatyzowana i zaopatruje obecnie w wodę miasto i okoliczne wsie. W roku 1992 na bazie PGKiM powstał zakład budżetowy, w którym Zakład Wodociągów działał wspólnie z Zakładem Ciepłownictwa. Zakład ten został podzielony na dwa oddzielne zakłady 1 stycznia 1999 roku. Z dniem 1 stycznia 2001 roku w miejsce zakładu budżetowego została utworzona spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie. W latach 1996 - 2001 zakład przejął do eksploatacji gminne wodociągi i kanalizację. Obecnie zakład dostarcza wodę dla 90 % mieszkańców miasta i gminy, eksploatuje 12 stacji wodociągowych oraz 90,8 km sieci wodociągowej.

W roku 1993 została uruchomiona w Drawsku Pomorskim nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Wraz z budową oczyszczalni wybudowano kolektory ściekowe, które w znacznym stopniu pozwoliły zlikwidować bezpośrednie odprowadzenie ścieków do rzeki Drawy. W tym czasie na terenie miasta i gminy funkcjonowało 5 lokalnych oczyszczalni biologicznych typu rów cyrkulacyjny. Obecnie spółka eksploatuje centralną oczyszczalnię przy ul.Podmiejskiej 3 oraz dwie oczyszczalnie na terenie gminy. Ścieki do oczyszczalni są doprowadzane kolektorami o łącznej długości 63,8 km z wykorzystaniem 12 pompowni ścieków.

Oprócz świadczenia podstawowych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zakład wykonuje również usługi w zakresie projektowania, nadzoru i wykonawstwa sieci i urządzeń wod.-kan.
Zakład nie posiada certyfikatów i nagród. Osiągnięciem, którym się może szczycić jest to, że w tak krótkim czasie przy wydatnej pomocy Gminy została uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa miasta i znacznej części gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się